Scholings reglement

Ingangsdatum en versie: 1 januari 2018

Dit reglement beschrijft op welke wijze aan de registratienorm voor deskundigheidsbevordering voldaan kan worden.

Status en vaststelling

 • Dit reglement fungeert als de in de statuten aangehaalde reglement voor deskundigheids-bevorderende activiteiten. 
 • Registratie van deskundigheids-bevorderende activiteiten is een methode om permanente educatie onder RegisterVinologen te meten en te stimuleren.
 • De projectgroep KRV (KwaliteitsRegister Vinologen) is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit reglement. Zij kan daarbij taken en bevoegdheden mandateren aan de beheerder van het bureau KRV.
 • Dit Reglement treedt in de plaats van het reglement Nascholingsprogramma RegisterVinoloog van de Wijnacademie oktober 2016. In alle gevallen, waarin dit Reglement niet voorziet, beslist het Bestuur.

Vastgesteld door het Bestuur, op voordracht van de projectgroep KRV, te Naarden, 12 december 2017,

1. Begripsomschrijving

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • Deelnemer:
  Vinologen die geregistreerd zijn in het KRV, tevens deelnemers aan scholing, dan wel cursisten genoemd.
 • Facilitator:
  Organisator van intercollegiaal overleg.
 • Opleider:
  Aanbieder van scholing. Voorbeelden: cursusaanbieder, congresorganisator, opleidingsinstituut, studiereisorganisator.
 • Registratie:
  Het administratief verwerken van (de deelname aan) een (scholings-)activiteit met berekening van de netto scholingsduur.
 • Scholing:
  Elke vorm van bij- en nascholing in georganiseerd verband, klassikaal, die gericht is op het verwerven, verbreden, verdiepen en onderhouden van relevante kennis en vaardigheden voor de uitoefening van specifieke vinologen-werkzaamheden. Voorbeelden van vormen van bij- en nascholing zijn: cursus, college, lezing, seminar, congres, studiereis.
 • Studiereizen:
  Reizen met tenminste twee overnachtingen exclusief voor Vinologen met een educatief programma dat voldoet aan de eisen van vakinhoudelijke scholing en zodanig geaccrediteerd.

2. Type activiteiten

1. Deskundigheids-bevorderende activiteiten zijn onderverdeeld in:

 1. Vakinhoudelijke scholing.
 2. Algemene scholing.

3. PE-punten

De netto tijdsduur van een deskundigheids-bevorderende activiteit wordt uitgedrukt in PE-punten met in achtneming van de volgende criteria:

 1. Eén uur netto scholing of deelname congres is goed voor één PE-punt.
 2. Bij registratie in hele uren wordt 30 minuten en meer naar boven afgerond tot een heel uur. Bij registratie in decimalen worden minuten omgerekend tot 1 cijfer achter de komma (bijvoorbeeld tot 30 minuten = 0,5 punt).
 3. Bij de netto scholingsduur is niet inbegrepen
  1. Ontvangst, koffiepauzes, lunches, diners, borrels, etc. 
  2. Reistijd en vrijetijdsbesteding.
  3. Welkomstspeeches, introducties, aankondigingen van sprekers en prijsuitreikingen.
  4. Discussietijd zonder aantoonbare educatieve doelstelling (aan het einde van een activiteit). 
  5. Programmaonderdelen die niet aan de definitie van scholing voldoen.
 4. Aan activiteiten waarvan de tijdsbesteding fluctueert en/of moeilijk meetbaar is, kunnen scholingspunten toegekend worden op basis van studiebelastingsuren of een forfaitair (vast) aantal PE-punten. Hieronder vallen ten minste:
  1. Per geaccrediteerd studiereizen: 5 PE-punten, met een maximum van 25 punten per registratieperiode
  2. Per publicaties van vak-gerelateerde artikelen. (niet op eigen website, geen interviews e.d.) ontvangt u 5 PE-punten
  3. Individuele activiteiten (zie reglement Register Vinoloog).

4. Vakinhoudelijke scholing

Criteria voor vakinhoudelijke scholing:

 1. De activiteit voldoet aan de definitie voor scholing uit dit reglement.
 2. De scholing is direct gericht op het onderhouden van kennisniveau van Vinologen
 3. De scholing is op wijn-academisch niveau/SDEN-niveau-4
 4. Er zijn leerdoelen beschreven.
 5. De klassikale tijdsbesteding aan scholing kan bewezen worden.
 6. De objectiviteit van de scholing is gewaarborgd, onder andere doordat:
  1. docenten/sprekers vrij zijn van commerciële belangen, de docent/spreker niet tevens producent of leverancier (of medewerker) is van een product dat tijdens de scholingsactiviteit wordt behandeld,
  2. de lesstof vrij is van commercie,
  3. er in combinatie met de scholing geen commerciële aanbiedingen worden gedaan.

5. Algemene scholing

Activiteiten die de deskundigheid van de RegisterVinoloog® voor de uitoefening van het beroep vergroten, kunnen door de Accreditatiecommissie RV aangemerkt worden als algemene scholing. Criteria:

 1. De activiteit voldoet aan de criteria voor vakinhoudelijke scholing met uitzondering van:
  1. scholing die ook gericht is op verbetering van de praktijkvoering in breedste zin des woords, in plaats van direct gericht op onderhouden van specifieke kennis en vaardigheden van Register Vinologen.
  2. scholing die ook algemeen van aard is in plaats van op wijn-academisch niveau.
 2. Individuele activiteiten kunnen, in afwijking van de criteria voor algemene scholing, door de Accreditatiecommissie KRV als algemene scholing aangemerkt worden.

6. Individuele activiteiten

Deelnemers kunnen individueel opgave doen van overige deskundigheids-bevorderende activiteiten. Dit worden ‘individuele activiteiten’ genoemd.

 1. Het KRV publiceert een lijst van individuele activiteiten en vermeldt daarbij onder andere:
  1. het aantal PE-punten,
  2. het type scholing (vakinhoudelijk of algemeen),
  3. de te verstrekken bewijzen.
 2. De lijst met individuele activiteiten staat vermeld in het reglement KRV
 3. Aan individuele activiteiten kan een maximum gesteld worden voor het aantal toe te kennen scholingspunten per registratieperiode. (zie ook Reglement KRV)

7. Competenties

 1. Activiteiten worden ingedeeld in competentiegebieden. De competenties worden zichtbaar gemaakt bij scholing en in het dossier van de gebruiker.
 2. Vinologen worden gestimuleerd om deskundigheidsbevordering te spreiden over de competentiegebieden:
  1. Theoretische feitelijke kennis
  2. Theoretische begripsmatige kennis en inzicht
  3. Praktische productieve vaardigheden
  4. Praktische reproductieve vaardigheden (organoleptiek)
  5. Mondelinge communicatie en schriftelijke communicatie

9. Werkwijze en tarieven

 1. Activiteiten worden geregistreerd met behulp van een daarvoor geschikt automatiseringssysteem: PE-online. De werkwijzen die voortvloeien uit het gebruik van dit systeem gelden als aanvullende voorwaarden op dit reglement.
 2. De tijd die nodig is voor de behandeling van een aanvraag wordt gepubliceerd op de website van KRV: www.registervinoloog.nl.
 3. Nadat aan een activiteit PE-punten zijn toegekend, mag voor de duur van de erkenning het beeldmerk RegisterVinoloog® gevoerd worden in de communicatie. Hierbij gelden de bepalingen uit het reglement KRV.
 4. Aankondigingen van activiteiten door opleiders voldoen aan de Nederlandse Reclamecode (NRC) en de gedragscode STIVA.
 5. Opleiders en facilitators hanteren een verifieerbare maatstaf voor presentie voordat een bewijs van deelname wordt verstrekt c.q. presentie wordt opgegeven.
 6. Opleiders en facilitators verplichten zichzelf door het aanvragen van PE-punten om binnen 1 maand na afloop van een activiteit de presenties via PE-online op te geven.
 7. Het KRV kan aan opleiders en facilitators een bijdrage in rekening brengen. De tarieven en betalingsvoorwaarden zijn gepubliceerd op de website.

Toelichting

Aan de informatie in deze toelichting kunnen geen rechten worden ontleend.

PE-punten

Het KRV beperkt zich tot het registreren van de tijd die besteed is aan deskundigheidsbevordering. Het berekenen van de tijdsduur van een activiteit is een administratieve handeling. Bij de berekeningen wordt uitgegaan van de netto tijd die besteed is aan scholing (zonder pauzes etc.).

Vakinhoudelijke scholing

Vakinhoudelijke scholing is altijd direct gericht op het onderhouden van kennis en vaardigheden van RegisterVinologen. Dit kan bijvoorbeeld zijn: bij of nascholing van de Wijnacademie, particuliere opleiders, beroepsorganisaties, vinologenvereniging en andere vormen van onafhankelijke scholing al dan niet gesponsord door producenten.

Algemene scholing

Onder algemene scholing vallen alle deskundigheids-bevorderende activiteiten die (in)direct relevant zijn voor het onderhouden van kennis en vaardigheden van RegisterVinologen. Daaronder valt bijvoorbeeld scholing gericht op praktijkvoering of persoonlijke ontwikkeling. De algemene scholing is daarmee breder georiënteerd dan vakinhoudelijke scholing. De scholing van producenten die doceren over hun eigen producten is niet onafhankelijk, maar kan wel van waarde zijn, bijvoorbeeld praktische scholing over wijnbouw en vinificatie. Ten behoeve van de transparantie wordt algemene scholing in een aparte categorie geregistreerd.

Individuele activiteiten

Niet alle postvinologenactiviteiten worden door opleiders verzorgd. Er zijn ook veel andere deskundigheids-bevorderende activiteiten. Deze worden ‘individuele activiteiten’ genoemd. Vinologen kunnen die zelf opgeven in het Register. Vaak zijn dit activiteiten die vallen onder algemene scholing. Soms kan het ook een interne vakinhoudelijke scholing betreffen, een keuringscommissie, een buitenlands congres, of Bestuurs- of commissiewerk. Ook kan een deelnemer andere postvinologenactiviteiten, die niet door opleiders bij het KRV zijn aangemeld, individueel ter beoordeling van de Accreditatiecommissie opgeven.

Competenties

Vaardige RegisterVinologen dragen bij aan een betere imago van het product wijn. Immers, zij weten kwalitatieve wijnen te selecteren en kunnen hierover kundig wijnadvies geven, zowel in detailhandel als in de horeca. Dit is onlosmakelijk verbonden aan actuele feitelijke kennis en inzicht. Het KRV wil met het zichtbaar maken van de competentiegebieden stimuleren dat RegisterVinologen zich breed nascholen. De opleiders geven aan op welke competentiegebieden de aangeboden scholing betrekking heeft én bij individuele activiteiten is het competentiegebied per activiteit vastgelegd.

Adres

Gooimeer 4-15
1411 DC Naarden

Contact

Beheerder Register: Secretariaat
Tel: 088 800 9777
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.